Verwacht


Programma 2017


17 sept. – 15 okt. Trans-Onderzoek, werken van Wim Warrink en Henrike Scholten.


29 okt. – 26 nov. Trans-Ruimte, werken van Joyce Zwerver en Lineke Hansma.


Programma 2017/2018 in het teken van translocatie


Als vervolg op Investigations (2011-2016) zal het programma in de komende jaren in het teken staan van het begrip translocatie. Dit programma, Translocations, bouwt voort op enkele bevindingen uit het voorgaande programma.

Bevindingen van Investigations zijn onder meer dat het effect van een kunstuiting meer en meer is komen los te staan van het moment en de fysieke locatie van de presentatie van die uiting. Ruimtelijke perspectieven zijn mobiel geworden. Ook de mobiliteit van kunstenaars zelf is toegenomen en kunstenaarspraktijken nemen hybride vormen aan. Deze observaties van verschuiving en beweging zijn aanleiding om het begrip translocatie als leidmotief te kiezen. Deze benadering biedt bovendien mogelijke raakvlakken met Cercle Meudon, het architectuurpodium in Assen waar SMAHK historisch sterk mee verweven is. Tot slot biedt deze thematiek ook ruimte voor reflectie op de eigen situatie van SMAHK.

Binnen het begrip translocatie zijn er drie strategie├źn te onderscheiden: de introductie van materiaal dat nooit eerder aanwezig was; de herintroductie van materiaal dat ooit aanwezig was maar is verdwenen; en de herbevoorrading van materiaal dat reeds aanwezig is en wordt aangevuld. Binnen het programma Translocations betekent dit het volgende:

1) de introductie
Ook na Investigations blijft SMAHK een platform bieden aan artistic research projecten en resultaten. Met name de onderzoeksactiviteiten, kunstwerken en exposities die tot een zeker handelingsperspectief bij de toeschouwer uitnodigen, hetzij intellectueel, hetzij pragmatisch, zijn leidraad bij het benaderen van kunstenaars en gastcuratoren.

2) de herintroductie
Hedendaagse kunstuitingen worden veelal bezien in het licht van voorgaande uitingen of stromingen. Het blijft daarom interessant om oorsprong van voorgaande uitingen regelmatig te herijken vanuit een huidig tijdsgewricht en zo na te gaan in hoeverre de uitingen van nu daadwerkelijk schatplichtig zijn aan het verleden. SMAHK biedt daarom ruimte voor herinterpretaties van het modernisme en postmodernisme naast nieuw realisme, met als focus de abstractie als dissidente stroming en dissensus in relatie tot marktconforme bewegingen.

3) de herbevoorrading
We leven in een representatie van de werkelijkheid waarin gedrag en cultuur meer en meer bepaald wordt door technologie. Dit heeft gevolgen voor onze manier van kijken. Deze materie is onderwerp van menig studie, SMAHK acht het noodzakelijk ook in praktische zin aandacht te schenken aan de receptie van kunstuitingen en vormen van beeldkritiek.

Bij elke afzonderlijke activiteit binnen het programma Translocations komen de hierboven genoemde strategie├źn (introductie, herintroductie, herbevoorraading) steeds in verschillende constellaties en met verschillende nadruk aan de orde.

~~~

Bij de praktische invulling van Translocations (2017-2018) stellen we ons het volgende voor:

2017
Als eerste stap binnen Translocations start SMAHK een eigen onderzoek met betrekking tot translocatie, dat zal uitmonden in een zestal exposities, meerdere lezingen en andere relevante activiteiten. Daarbij zullen de volgende aspecten aan de orde komen:
– trans-moment: alledaagse observaties
– trans-constructie: minimaal en architectonisch
– trans-vorm: wild en vreemd
– trans-praktijk: hybride en interventief
– trans-onderzoek: het grote en kleine gebaar
– trans-realisme: voorbij de utopie

2018
Als volgende stap in het programma Translocations wil SMAHK een podium bieden aan gastinstellingen. Het museum transformeert zichzelf tot dependance van steeds weer een andere presentatie-instelling. Curatoren van presentatie-instellingen elders in het land worden uitgenodigd om een expositie of activiteit te programmeren alsof het hun eigen instelling betreft. Visie en programma van zo’n instelling worden zo tijdelijk toegankelijk voor een ander, groter publiek. Ofwel: hun activiteiten vinden plaats op een ander topografisch niveau. SMAHK faciliteert hierdoor niet alleen proposities omtrent het begrip translocatie, het wordt ook zelf een translocatie. Uiteraard vinden deze presentaties plaats in een context van onderzoek en debat.

Keuze voor gast-instellingen hangt af van de mate waarin deze inhoudelijk een verwantschap hebben met de thematiek van het onderliggende SMAHK programma.